Запорізький заклад дошкільної освіти

(ясла-садок) комбінованого типу №293 "Багряні вітрила"

Звіт завідувача
дошкільного навчального закладу (ясла-садок)
комбінованого типу № 293 «Багряні вітрила»
перед педагогічним колективом,

батьками та громадськістю
за 2017-2018 навчальний рік

gallery/емблема2

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу складений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю», з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державно-го і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.
Завданням звітування є забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління дошкільним навчальним закладом та стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 293 «Багряні вітрила» функціонує з квітня 1990 року.
Засновником і власником закладу є Запорізька міська рада. За дорученням заснов-ника територіального відділу освіти Комунарського району здійснює фінансування дош-кільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
Згідно Закону України „Про дошкільну освіту” та вимог, регламентованих Статутом, ДНЗ розрахований на 260 місць. У 2017-2018 н.р. ДНЗ відвідувало 280 дітей. ДНЗ працює за 10,5 та 12-годинним режимом. В дошкільному закладі функціонує 3 російськомовних (логопедичні) групи. Мова навчання у групах загального розвитку відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» - українська.
Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. У ДНЗ обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Функціонує музична та спортивна зали, працюють кабінети: медичний, методич-ний, кабінет психологічного розвантажування, технологічні та побутові приміщення. Предметно-ігрове середовище приміщень організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям, санітарним, функціональним та естетичним вимо-гам.
У 2017 – 2018 н.р. діяльність колективу була підпорядкована виконанню Консти-туції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Базового компоненту дошкільної освіти, власного Ста-туту.
Комплектація груп дітьми відбувалась переважно у серпні-жовтні 2016 р. Зараху-
вання дітей в дошкільний заклад здійснювалось завідувачем дошкільного закладу протя-гом календарного року на підставі направлень ТВО Комунарського району, заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження дитини, медичної картки форма 026/о; довідки дільничного лікаря про стан здоров’я дитини та епідеміологічне оточення; довідки про щеплення. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року, у серпні. Впродовж останніх років дошкільний заклад демонструє високі показники відвідування дітьми груп. У 2016 р. він склав 72%. В окремих групах показники сягають 80% - 90%.
У 2017-2018 н. р. функціонувало 3 вікові групи з російськомовним режимом нав-чанням (логопедичні), загальна чисельність дітей – 39 та 11 груп з українською мовою навчання, загальна чисельність – 241 дитина.
Соціальний паспорт у 2017-2018 навчальному році виглядає наступним чином:

№ Категорії дітей Кількість
1 Кількість дітей ЧАЕС 2
2 Кількість дітей-інвалідів 6
3 Кількість неповних сімей 58
4 Кількість багатодітних сімей 25

За рівень організації навчально-виховного процесу та підбір кадрів відповідає завідувач. Загальний стаж моєї педагогічної діяльності – 51 рік. Організацію роботи з педагогічними кадрами здійснюю у відповідності з нормативно-правовими документами та річним планом роботи дошкільного навчального закладу. Аналіз кількісного та якіс-ного складу педагогічних працівників свідчить, що ДНЗ укомплектовано переважно спе-ціалістами з вищою та середньо-спеціальною освітою.
Рівень кваліфікації педагогічних працівників весь час змінюється. Більшість скла-дають педагоги з кваліфікаційною категорією «Спеціаліст вищої категорії» - 9 чол., «Спе-ціаліст І категорії» - 6 чол., «Спеціаліст П категорії» - 4 чол. та 8 педагогів мають звання «Вихователь-методист». Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперерв-ною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дош-кільної освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів при ЗОІППО.
Аналіз стажу роботи педагогічних працівників свідчить, що в колективі пере-важну більшість складають педагоги зі стажем роботи 15-20 і більше років та віком від 40 років і старші. В цілому, в дошкільному навчальному закладі склався стабільний, згуртований колектив.
Згідно штатного розпису дошкільний навчальний заклад укомплектовано необ-хідними спеціалістами з відповідною фаховою освітою. У дошкільному навчальному закладі працює 65 осіб. Із загальної кількості: вихователів – 25, помічників вихователів – 13, обслуговую- чого персоналу – 15, завгосп – 1, завідувач - 1, вихователь-методист - 1, музичний керівник – 2, вчитель-логопед – 3, практичний психолог – 1, інструктор з ФК – 1, старша медична сестра – 2.
Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створенні умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
1. Удосконалювати фізичний розвиток дітей шляхом проведення нових типів занять з фізичної культури, в тому числі на свіжому повітрі з використанням ігрового обладнання спортмайданчика ДНЗ; продовжувати виховувати інтерес до здорового способу життя.
2. У взаємодії з батьками виховувати у дітей свідомий патріотизм шляхом впровад-ження парціальної програми «Україна - моя Батьківщина».
3. Створення україномовного простору дитинства в умовах ДНЗ та сім’ї.

Робота колективу дошкільного навчального закладу у 2017-2018 навчальному році була спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, плану розвитку дошкільного закладу та річного плану роботи. Впродовж навчального року колектив забезпечував соціальну адаптацію та розвиток комунікативних навичок дітей шляхом впровадження засобів арт-терапії та вдосконалював професійну майстерність педагогів в формуванні патріотичних почуттів дошкільників засобами проектних та інтегрованих форм діяльності.
Навчально-виховна робота сприяла досягненню позитивних результатів у засвоєнні дітьми знань, умінь і навичок згідно з освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки»; якісною підготовкою до шкільного навчання дітей-випускників. Із 84 випускників дошкільного закладу 27 дітей мають вищий рівень розвитку, достатній – 42 чол., середній – 15 чол. Моніторинг якості засвоєння дітьми базових знань здійснювався педагогами в формі контрольних занять, зрізів, діагностики; адміністрацією – за результатами комплексного, тематичного та оперативного контролю. Аналіз моніторингу засвоєння програмових знань за лініями розвитку демонструє позитивну динаміку, достатній рівень просування дітей та істотне підвищення рівня оволодіння програмовим матеріалом наприкінці навчального року.
Переглянуті форми фізкультурно-оздоровчої роботи, бесіди з вихователями та дітьми дозволяють зробити висновок про оптимальний рівень засвоєння вихованцями програмових знань, спрямованість фізкультурно-оздоровчої роботи на збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування гігієнічних навичок та засад здорового способу життя дошкільників та зробити висновок, що стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми має достатній рівень.
Для забезпечення гарантованого права на дошкільну освіту дітей, не охоплених навчанням в дитячих садках, робочою групою ДНЗ проведено облік та складено банк даних дітей п’ятирічного віку на встановленій ділянці мікрорайону, визначено форму здобуття дітьми дошкільної освіти. В ДНЗ працює консультативний пункт «Допоможи своїй дитині», який охоплює дітей мікрорайону, що не відвідують ДНЗ і мають різні вади мовлення.; «Школа молодих батьків». Анкетування батьків свідчить про такі результати взаємодії ДНЗ з сім’ями вихованців: 88% батьків визначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, 86% задовольняють педагоги, які працюють з дітьми; 96% опитуваних батьків задоволені роботою ДНЗ; більшість батьків були активними помічниками у створенні комфортних умов для перебування дітей в ДНЗ. Дошкільний навчальний заклад користується великою популярністю серед батьків мікрорайону.
В дошкільному закладі проводяться різні форми роботи з батьками та дітьми, спрямовані на національно-патріотичне виховання, звʼязок з родиною. На базі ДНЗ про-водились не одноразово семінари ЗОІППО, Літня школа за участю батьків, воїнів АТО. У листопаді 2017 р. пройшов І Міжнародний педагогічний саміт «Дошкільна освіта: соціальний простір в умовах світової глобалізації». Оформлені досвіди роботи: «Роль родини у патріотичному вихованні дітей», який зайняв ІІІ місце у районному конкурсі.
Згідно методичних рекомендацій МОіН України організація фізкультурно-оздо-ровчої роботи у дошкільних навчальних закладах від 02.09.2016р. № 1/-9-456 протягом навчального року робота педколективу була спрямована на підтримку, збереження та розвиток здорового способу життя дошкільників, охорону та укріплення фізичного, психічного здоров ' я дітей, вивчення стану організації життєдіяльності дошколят.
Система оздоровчих та фізкультурних заходів у поточному році сприяла пози-тивній динаміці фізичного розвитку та емоційного стану дітей, формуванню елементарної компетенції з питань безпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового ком-понента, дала змогу застосувати різноманітні форми роботи з батьками в контексті збере-ження та зміцнення здоров ' я вихованців.
Індивідуальна роботи з фізичного виховання проводилась фізкерівником та вихо-вателями з урахуванням стану здоров ' я, фізичного розвитку, підготовленості та інтересів дітей.
Розподіл дітей за групами здоров’я у порівнянні з 2016-2017 н.р. засвідчує змен-шену (на 8%) чисельність дітей першої та збільшена на 6% - дітей третьої групи, зменшена кількість дітей другої групи на 5%, четверта група без змін, 5 групи – 7 дітей-інвалідів.
З 280 дітей, що пройшли щорічний поглиблений медичний огляд, на диспансерному обліку - 31 дитина. (Показники здоров’я додаються).
Усі діти закладу систематично оглядалися лікарем-педіатром, фахівцями ЦП МСД № 1, що дозволяло скласти «Листки здоров'я», які знаходились в медичному кабінеті, інструктора з фізичного виховання та вихователів кожної вікової групи. «Листки здоров'я» вивчались, аналізувалися і є підставою при організації індивідуального підходу до дітей з урахуванням їх стану здоров ' я.
Аналіз захворюваності дітей проводився щомісячно, що давало можливість медичній службі та педагогам спільно з батьками планувати оздоровчі та загартувальні за-ходи.
Забезпеченню фізичного, психічного, духовного розвитку дітей сприяла система фізкультурних свят тематичних тижнів, розваг, днів здоров ' я.
Харчування дітей було організовано у відповідності з Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах №298/227 від 17.04.2006р. та «Зміна- ми до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», зат-верджених наказом МОНмолодьспорту України та Міністерстовом охорони здоров’я України від 26.02.2013р. №202/165, рекомендацій щодо складання меню.
Протягом року велика увага приділялась процесу організації харчування в дош-кільному закладі, а саме:
· відпрацюванню режиму й графіка харчування дітей;
· прийому продовольчої продукції гарантованої якості;
· збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів;
· дотриманню технології приготування їжі;
· складанню перспективного меню;
· організації збалансованого харчування у відповідності з натуральними та грошовими нормами.
Старшою медичною сестрою з дієтичного харчування Табуренко Т.М. вчасно по-давались заявки-замовлення на постачання харчових продуктів та продовольчої сировини в залежності від кількості дітей в дошкільному закладі та затверджених норм харчування.
Комісією з бракеражу продуктів харчування приймались якісні продукти, випадків завозу продуктів без супроводжуючих документів не зафіксовано, що було підтверджено громадською комісією з харчування.
Харчування дітей пільгового контингенту було профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів (17-багатодітні, 7 дітей - з інвалідністю, 7-діти учасників АТО, 39-діти логопедичних груп).
За показанням лікарів, у дошкільному закладі організовано дієтичне харчування дітей (8 дітей).
Завідувачем Краснощоковою Л.В., старшою медичною сестрою Безуглою В.Ф., старшою медичною сестрою з дієтичного харчування Табуренко Т.М.. здійснювався щоденний контроль за роботою харчоблоку щодо дотримання технології приготування їжі, виходу та якості страв, веденням документації з питань харчування; забезпеченістю обладнанням, посудом, кухонним інвентарем, спецодягом; якістю продуктів харчування при отриманні від постачальників; веденням документації з питань харчування; забезпеченістю миючими, дезінфікуючими засобами; дотриманням вимог щодо зберігання продуктів харчування; санітарно-гігієнічним станом харчоблоку та допоміжних приміщень; дотриманням строків реалізації продуктів; товарним сусідством тощо.
Одним із найважливіших напрямків роботи в ДНЗ є питання охорони життя і здоров'я дітей та охорони праці працівників. Традиційно щороку у травні в закладі проводять тижні безпеки «Бережи себе, малече!» за участю педагогів, дітей і батьків.
У кожній групі оформлені куточки щодо профілактичної роботи з вихованцями з питань дорожнього травматизму, правила пожежної безпеки, правила поведінки під час прогулянок тощо. Питання профілактики дитячого травматизму розглядалися на батьківських зборах та виробничих нарадах. У методичному кабінеті в достатній кількості є необхідний матеріал для роботи з дітьми. У батьківських куточках є необхідна інформація для батьків. Вихователі вчасно проводять з батьками профілактичні бесіди, консультації щодо охорони життя і здоров'я дітей.
Відповідно до вимог закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Положення про дошкільний навчальний заклад», на виконання завдань річного плану ДНЗ усіх викових групах здійснювався тематичний контроль щодо стану роботи з попередження дитячого травматизму. Під час перевірки встановлено, що робота педаго-гічного колективу та співробітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, який спрямовує роботу педагогів на формування в дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності з безпеки життєдіяльності. Усі педагогічні працівники закладу суворо дотримуватися «Інструкції щодо охорони життя та здоров'я дітей».
У закладі навчання дітей з питань безпеки життєдіяльності передбачається педа-гогами в планах навчально-виховної роботи і проводяться щоденно безпосередньо під час спеціально організованої навчальної діяльності, ігрової діяльності, самостійно ї(худож-ньої, рухової, мовленнєвої, трудової, дослідницької та ін..), індивідуальної роботи, спос-тережень, екскурсій, свят, розваг тощо.
Робота вихователів з цього питання визнана ефективною, визначено високий науково-методичний рівень,сучасний інтерактивний підхід до організації заходів, а також високий професійний рівень педагогів.
Одним із завдань роботи ДНЗ в 2017/2018 навчальному році було патріотичне виховання дітей дошкільного віку, а саме формування патріотичної свідомості дітей у процесі ознайомлення з найближчим соціальним і культурним оточенням. Колектив ДНЗ всю свою освітньою-виховну роботу компонував з урахуванням елементів національно- патріотичного спрямування. Педагоги ДНЗ прищеплювали вірність, любов до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, шанобливе ставлення до рідної землі, до захисників вітчизни, по-вагу до державної символіки, традицій держави, народних свят. В кожній віковій групі облаштовували національні куточки - як один з основних компонентів життєвого простору, що сприяє формуванню національної свідомості у дітей. Активізації роботи з патріотичного виховання сприяло проведення конкурсу оберегів. В дошкільних групах ДНЗ проводились заняття з народознавства, на яких діти знайомилися з українською національною культурою, традиціями і обрядами. В ДНЗ проводилися свята і розваги, тематика яких відображає національні та державні традиції українського народу. Це: «Ми маленькі українці», «Моє Запоріжжя», «Наша мова солов'їна», «Козацькому роду нема переводу», «Великдень», «Свято Миколая» та інше. Окрім спеціальних занять велика увага приді-лялася організації соціально значущої діяльності дітей. Дошкільнята беруть участь у ко-лективних справах: поліпшення благоустрою, прибирання території садочка, благодійних акціях які проводяться дорослими.
Підсумком роботи з проблеми стала презентація досвіду роботи ДНЗ на обласній конференції національно-патріотичного виховання дошкільників та проведення І Міжнародного педагогічного саміту.
Вся робота колективу побудована так щоб збуджувати в дітях потребу більше дізнаватися про свою Батьківщину, а у педагогів бажання безперервно знаходитися в по-шуку цікавого, нового, та застосовувати його в практичній діяльності. Цю роботу плану-ємо продовжувати в новому навчальному році в контексті духовного розвитку особистості майбутнього громадянина України.
Плідна та систематична робота ведеться щодо вивчення рідної мови, форму-вання мовленнєвої культури, навичок і поведінки мовленнєвого спілкування. Для реалі-зації вимог Закону України «Про засади державної мовної політики» в закладі було проведено систему відповідних заходів: тренінги, усні журнали, консультації.
Для забезпечення ефективності усунення різних порушень усного мовлення, запобігання різних відхилень мовного розвитку дошкільників протягом року працюють три логопедичні групи.
Логопедичні кабінети забезпечені у повній мірі інструктивною-методичними матеріалами; обов'язковим спеціальним обладнанням, що сприяє досягненню позитивних результатів з виправлення та покращення мовлення; наявна необхідна кількість розробок занять, консультації для роботи з дітьми, батьками та педагогами. В ДНЗ під керівництвом вчителя-логопеда Скотаренко О.В. функціонує консультативний центр валеолого-відновлювальної спрямованості «Допоможи своїй дитині».
За підсумками навчального року було здійснено моніторинг результативності роботи з дітьми логопедичних груп: з 39 дітей з порушеннями у мовленні - залишилося 2 дитини,13 дітей - із значним покращенням, а 1 дитина вибула з ДНЗ протягом року.
Аналізуючи роботу вчителів-логопедів слід визначити, що педагоги професійно грамотно здійснюють діагностичну діяльність: вивчають анамнез, причини мовленнєвих порушень у вихованців, здійснюють обстеження мовлення, складають індивідуальні корекційно–компенсаторні плани роботи з кожною дитиною. Завдяки цьому спостерігається підвищення результативності виправлення вад мовлення порівняно з попередніми роками.
Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти наш колектив забезпечив тісну співпрацю педагогів початкової ланки гімназії №107 та батьків майбутніх першокласників. Відбулося засідання «Круглого столу» з теми «Скоро нас чекає школа» вихователі ДНЗ. Батьки вчителі та медичні працівники ознайомили присутніх із особливостями діагностики готовності дітей до школи, шляхами підготовки дітей до школи. Були дані відповіді на запитання. Як свідчать відгуки учасників «Круглого столу» така форма роботи була доцільною та результативною. Дане питання було розглянуто на засіданні педагогічної ради у січні «Забезпечення рівних стартових можливостей для дальше успішного шкільного навчання дітям старшого дошкільного віку» за рішенням якої питання обов'язковості дошкільної освіти з 5-ти років є актуальним.
Проводяться батьківські збори, на які запрошують вчителів для майбутніх пер-шокласників. У закладі проводилися спільні свята, концерти, виставки робіт дітей дош-кільного та шкільного віку. Така спільна діяльність допомагають дітям легко адаптуватися до навчання в школі, педагогам - разом розв'язати складні питання наступності дош-кільного закладу і школи.
Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дош-кільний навчальний заклад, зміст Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним із головних завдань, що стоять перед дошкільним закладом, є взаємодії із сім'єю.
Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме сім'я закладає основи культури, уміння спілкуватися, оцінювати свої та чужі вчинки. Під впливом сім'ї діти перебувають від моменту народження та здобувають інформацію про світ. Батьки беруть активну участь у житті дошкільного закладу. Було організовано і проведено загальні і групові батьківські збори. Дні спільних справ, День відкритих дверей, трудові десанти, батьківський ринг, лекції, консультації, анкетування, тестування, виставки, батьківський всеобуч.
З радістю і натхненням батьки беруть участь у проведенні спортивних свят та розваг, які дуже полюбляють діти («Мама, тато і я - спортивна сім'я», «Козацькі розваги»). Педагоги планують та проводять заходи для всіх вікових груп протягом року. Підготовка до свят, розучування віршів, естетичне оформлення майданчика чи зали, оригінальні костюми, музика, різноманітні ігри та змагання поєднують спільної переживаннями, дарують відчуття перемоги, позитивно впливають на загальний фізичний розвиток, пробуджують почуття краси.
Формами активного відпочинку батьків та дітей є Дні здоров'я, які проводяться один раз на місяць у всіх вікових групах та мають призначення сприяти оздоровленню родини, формування потреби в щоденних заняттях фізичними вправами, оптимізують рухову підготовленість дітей дошкільного віку.
На виконання закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про місцеве про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до інструктивне - методичних листів Міністерства освіти і науки України від 28.04.2015 №1/9-215 «Щодо обліку дітей дошкільного віку», «Про систему роботи з дітьми і дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04.10.2007 р. №1/9-583 в дошкільному навчальному закладі було створено робочу групу з організації обліку дітей, які проживають в прилеглому мікрорайонів, в наметі біженців. Роботу проводять протягом року. У закладі створено банк даних про дітей мікрорайону та відкрито консультативний пункт для батьків. Педагогічний колектив постійно проводить роз'яснювальну роботу серед батьків дошкільників та систематично аналізує причини невідвідування дітьми закладу. Неодноразово вихователі залучали дітей і батьків до участі в масових заходах: дитячих фестивалях, конкурсах, виставках, родинних святах, запрошують на Дні відкритих дверей. Активна співучасть батьків у виховному процесі сприяє кращому розумінню своєї дитини.
Традиційно проводяться анкетування батьків. Більшість батьків вихованців відзначає, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертається додому в гарномунастрою; батькам подобається стиль спілкування педагогів, які працюють з дітьми. Більшість з них із задоволення та зацікавленням спілкується з педагогами, а умови створені для розвитку, навчання й виховання дітей оцінюють позитивно. Високий рівень задоволення роботою ДНЗ і його педагогічним колективом мають 84% опитаних батьків, але є ще батьки, які не мають позитивно - емоційного ставлення до вихователів та обслуговую-чого персоналу.
Висунуті батьками пропозиції обговорювалися на педагогічних годинах і враховувалися подальшій роботі. Поряд з традиційною системою відкритих показів для батьків, свят, розваг, контрольно-підсумкових занять простежується тенденція до використання такої форми роботи, як запрошення батьків на відкриті методичні заходи, їхня участь у виставках, спортивних святах тощо. Це сприяє зміцненню авторитету дитячого закладу серед родин наших вихованців.
Програмно-методичне забезпечення закладу відповідає всім вимогам та нормам у закладі в достатній кількості є навчальні програми та навчально-методичні посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для виховання в дошкільних закладах.
У програмно-методичному забезпеченні роботи закладу значне місце відводить-ся нормативним, директивним документам, інструктивно-методичним матеріалам МОН України, обласних, міських, районних відділів освіти; документації закладу; періодичне видання професійної спрямованості.
Протягом року адміністрація закладу та педагогічний колектив оновлювали матеріально-технічну базу та працювали над удосконаленням розвивального середовища ДНЗ. Аналізуючи роботу колективу, слід визначити значні досягнення в здійсненні адміністративно-господарської роботи. Впродовж року функціонування ДНЗ забезпечено організаційно - правовою базою, кадрами. Значна увага приділялась оптимального життє-забезпечення дитини в дошкільному закладі.
За допомогою батьків (благодійний фонд «Магістр») та спонсорської допомоги в більшості груп проведена заміна шаф для роздягання дітей, відремонтовані умивальники та туалетні кімнати, придбані нові та реставровані дитячі меблі (гр..2,4,7).
Педагоги груп поповнили обладнання для дитячої самостійної, ігрової творчої діяльності, прогулянкові майданчики. Серед резервів залишається ремонт зовнішньої частини будівлі ДНЗ.
Навчально-виховний процес в ДНЗ був під постійним контролем метою якого було надання методичної допомоги педагогам. Використовувався оперативних, вибір-ковий, тематичний комплексний підхід.
В управлінській діяльності мали місце такі демократичні форми контролю: самоаналіз, самоконтроль, взаємоконтроль. За результатами контролю оформляють довід-ки, накази,яки обговорювались на нарадах при завідуючій, раді ДНЗ, виробничих нарадах.
Батьки, педагоги, діти систематично допомагали бійцям АТО: були зібрані та передані в зону бойових дій дитячі малюнки та поробки, продукти. Одяг, предмети особистої гігієни.
Підвищенню творчого потенціалу педагогів, розвитку інноваційної діяльності сприяли колективні перегляди: семінар-практикум з національно-патріотичного виховання (Шестакова М.Є.), майстер–клас для вихователів Комунарського району «Ґудзикотерапія» (вихователь-логопед Мироненко А.В.); заняття гуртка «Палітра фантазії» (Іщенко О.А.). Вихованці ДНЗ приймали участь у районному етапі ІІ Міського талант-шоу «Зірочки дошкілля» серед дітей старшого дошкільного віку. У номінації «Співочі зірочки» посіли ІІІ місце та взяли участь у гала-концерті, а у номінації «Візерункові зірочки» отримали ІІ і ІІІ місця. Вихованці, що відвідували гурток з образотворчої діяльності «Палітра фантазії» посіли призові місця на районному етапі Фестивалю серед дітей старшого дошкільного віку «Перлинки Запорізького краю» ( І та ІІІ місця у номінації «Аплікація»).
Підвищенню професійної компетентності та результативності освітньої роботи сприяли районні та міські методичні заходи, які відвідували: завідувач ДНЗ Краснощокова Л.В., вихователь-методист Гай Т.І., фізкерівник Литвинюк М.Є., музкерівник Шуваєва В.О., практичний психолог Данильчук А.Є., вихователі: Мастюгіна Л.П., Клюквачова О.В, Нікольська Н.А., Флусова О.В., Корнієнко Ю.В., Певчева Н.В.
В закладі активно використовувались ІКТ у сфері управлінської діяльності, в процесі навчання та виховання дітей, інформування батьків, підвищення фахової майстерності педагогів. Оскільки, наявність веб-сайту закладу освіти на сьогодні є обов'язковою умовою успішної діяльності, завдяки активній позиції Іщенко О.А., вихователя, у ДНЗ функціонує сайт (dnz293.zp.ua), матеріали якого постійно поновлюються та відображають офіційну інформацію щодо діяльності закладу.
Слід відмітити позитивну динаміку використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях, святах. Застосування ІКТ суттєво підвищило ефективність роботи колективу, сприяло оптимізації навчання і виховання дошкільників, формування у дітей пізнавального інтересу та активності, тому постала необхідність забезпечення всіх груп ноутбуками.
Упродовж навчального року достатньо уваги приділялось навчально-методичному забезпеченню освітнього процесу, були придбані: навчально-методичні посібники, фахова література, альбоми, зошити, хрестоматійні збірники для роботи з дітьми, які доцільно об'єднати в навчально-методичні комплекти на виконання завдань чинних програм, методична література, посібники.
До курсу «Дошкілля» вчасно вносилися зміни та доповнення.
Щорічне звітування керівника закладу здійснюється на підставі наказу МОН України від 23.03.2005 N 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».
Слід відзначити, що адміністрацією закладу своєчасно приймались управлінські рішення та контролювалось їх виконання.
Фінансово-матеріальне зміцнення закладу відбувалось за рахунок поза бюджетних благодійних внесків батьків (благодійний фонд «Магістр»). Значна сума коштів була витрачена на забезпечення приміщень обов'язковим обладнанням, навчально-наочними посібниками та іграшками для груп, ремонт технологічного обладнання, благоустрій території та будівлі закладу.
Упродовж навчального року колектив ДНЗ вдосконалював роботу з реалізації внут-рішньо садкових і районних заходів розвитку дошкільної освіти м. Запоріжжя до 2020 року в частині забезпечення здоров’я і здоров'язбережувального середовища. Виконання плану заходів проаналізоване і обговорене на зборах трудового колективу ДНЗ, відображене у щорічному звіті керівника, тощо.
Аналіз звернень громадян за звітний період свідчить про стабільність роботи колективу: скарг та пропозицій щодо покращення роботи не надходило. Прийняті громадяни звертались з питань влаштування дітей до дошкільного закладу тапрацевлаштування. Департаментом освіти і науки міської ради, за системної активної та дієвої підтримки Запорізької міської ради розпочато у 2016 році, послідовну роботу, направлену на докорінні зміни матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, нормативної відповідності умов їх отримання.
ДНЗ тісно співпрацює з громадськими організаціями та батьківською громадськістю.
Таким чином, аналіз роботи ДНЗ за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об'єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей .